Sesje z plusem

Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Sesje z plusem to wykorzystanie możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów.

Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.

Po każdym teście można porównać wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Za każdym razem  można zobaczyć, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Przebieg programu

 1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY.
 2. Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy.
 3. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy (dzieląc klasę na dwie grupy:A i B) i sprawdza je za pomocą schematów punktowania. Czas trwania każdego testu to 40 minut.
 4. Pierwszy test – Sesja 1 – to test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego. Aby diagnoza była wiarygodna, test ten należy przeprowadzić na początku września.
 5. W określonych terminach nauczyciel wpisuje wyniki kolejnych sesji na stronie www.LS.gwo.pl.
 6. Po upływie terminu wpisywania wyników każdej sesji nauczyciel zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

 Krótko o testach

 1. Przygotowane przez GWO testy mają pomóc matematykowi pracującemu z serią podręczników Matematyka z plusem w diagnozowaniu i sprawdzaniu wyników nauczania oraz w planowaniu dalszej pracy z uczniami.
 2. 2.      Wszystkie testy zostały nazwane odpowiednio: Sesja 1, Sesja 2 i Sesja 3. Zakres materiału, z którego mogą być dobierane zadania do poszczególnych sesji.
 3. Liczba sesji do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy.
 4. Wszystkie testy zostały opracowane w dwóch wersjach: A i B. Do każdego testu dołączone są:
 • Plan klasówki, który zawiera między innymi informacje o sprawdzanych w teście umiejętnościach;
 • Schemat punktowania, który zawiera informacje o sposobie przyznawania punktów za poszczególne zadania.
 1. Testy nauczyciel musi sprawdzać, ściśle przestrzegając zasad zawartych w Schemacie punktowania. Jest to szczególnie ważne dla uzyskania wiarygodnych i obiektywnych wyników. Przy ocenie prac uczniów z zaświadczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, np. uczniów z dysleksją rozwojową, należy kierować się zaleceniami poradni.

Raporty

 1. Uczestnik programu, który terminowo wpisze na stronie www.LS.gwo.pl wyniki testów, może wygenerować raport.
 2. Generowanie raportów jest możliwe dopiero po upływie terminu wpisywania wyników z danego testu.
 3. Raport jest generowany oddzielnie dla każdego testu w danej klasie i prezentuje wyniki w różnych ujęciach:
  a) rozkład wyników ogólnopolskich i w poszczególnych województwach,
  b) wyniki szkoły na tle województwa i Polski,
  c) rozkład łatwości zadań,
  d) wyniki klasy,
  e) indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów – prezentacja wyników na skalach staninowej i centylowej.
 4. Nie można pobrać raportu z testu, jeśli wyniki nie zostały wpisane lub są wpisane częściowo.