Konkurs plastyczny – zapraszam!

Pani Julia Kaczmarczyk-Piotrowska (PLASTYKA) zaprasza do udziału w konkursie. Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt do końca 19 września 2014. Zjawisko, obiekt, krajobraz, przeżycie, wydarzenie historyczne, refleksja są źródłem poszukiwań twórczych do stworzenia kreacji przestrzeni.

REGULAMIN  I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O TYTUŁ

„NADWORNEGO MALARZA KRÓLA MACIUSIA”

I. Cele konkursu:

-poszukiwanie piękna w codziennym życiu

-tworzenie estetycznej przestrzeni wokół siebie

-kształtowanie wyobraźni dzieci

-pobudzanie postaw patriotycznych

-upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych

II. Organizacja:

·Forma imprezy: – konkurs ogólnopolski

·Termin: marzec 2014 r. – październik 2014 r.

·Miejsce nadsyłania prac:

·Organizator: Fundacja Króla Maciusia i Wydawnictwo Król Maciuś I,

·Patroni honorowi:

·Jury: wykładowcy uczelni plastycznych

III. Uczestnicy:

przedszkola, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum podzieleni na kategorie wiekowe:

·grupa I – przedszkole

·grupa II – szkoła podstawowa

·grupa III – gimnazjum

 

IV. Warunki uczestnictwa: każda szkoła (przedszkole) może nadesłać max. 3 prace wybrane w eliminacjach szkolnych. Jeden  autor może nadesłać jedną pracę plastyczną. Technika dowolna. Dopuszcza się formaty prac: A4, B4, A3, B3. Tematem I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego jest piękno odkryte podczas wakacji (zjawisko, obiekt, krajobraz, przeżycie, wydarzenie historyczne, refleksja). Każda praca winna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko uczestnika, szkoła). Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę opisu pracy stanowiącą załącznik nr 1 do powyższego regulaminu. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu. Prace nie mogą być pracami zbiorczymi. Nadsyłane prace nie mogą być zrolowane. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac.

V. Etapy:

a) rozpowszechnianie informacji o konkursie organizatorzy powiadamiają

o konkursie (drogą mailową) szkoły z całej Polski – kwiecień-sierpień 2014 r.

b) przyjmowanie zgłoszeń ze szkół – do 15.09.2014 r. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: krolmaciusi1@gmail.com

c) nadsyłanie prac do 10 października 2014 r.

d) październik 2014r. wyłonienie przez jury laureatów konkursu. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaje 1,2 i 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia.Zdobywca 1 miejsca otrzymuje tytuł„Nadwornego Malarza Króla Maciusia”

e) 17 października 2014 r. ogłoszenie listy laureatów na stronie internetowej Organizatora konkursu
f) Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagrody specjalnej.

VI. Prace laureatów przechodzą na własność Organizatora, który zobowiązuję się je oprawić i przekazać powstającej Fundacji Króla Maciusia, ta z kolei sprzeda prace na aukcji internetowej w grudniu 2014 r., a pozyskane ze sprzedaży środki przeznaczy na cele statutowe.

VII. Forma przekazania nagród zostanie podana wraz z listą laureatów konkursu.

VIII. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne.