Konkurs plastyczny “Bądźmy zdrowi”

Zapraszam do udziału w konkursie proszę o dostarczenia prac do p. Julii Kaczmaczyk-Piotrowskiej w wyznaczonych terminach.

 

REGULAMIN

konkursu plastycznego na plakat pod hasłem

Bądźmy zdrowi” 

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne z reguły dominują nad informacjami tekstowymi. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Dobry plakat wyróżnia prostota: mniej znaczy więcej! 

I.               Postanowienia ogólne:

1.    Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

2.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych
na terenie województwa wielkopolskiego.

3.    Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej.

4.    Konkurs organizowany jest  we współpracy z powiatowymi stacjami
sanitarno-epidemiologicznym  na terenie województwa wielkopolskiego.

 

II.            Cel konkursu

1.    Zachęcenie do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych.

2.    Wskazanie sposobów unikania nadwagi, otyłości i chorób dietozależnych.

3.    Wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia
i aktywności fizycznej na zdrowie.

 

 

III.           Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

2.    Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika,
nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

3.    Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

4.    Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

5.    W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc etapów  powiatowych konkursów przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/12, 2012/13 oraz 2013/14  w ramach Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.

 

IV.          Ramy czasowe

1.    Etap szkolny       15.09.2014r. – 17.10.2014r.

2.    Etap powiatowy  20.10.2014r. – 31.10.2014r.

3.    Etap wojewódzki 03.11.2014r. – 21.11.2014r.

 

V.            Zasady przeprowadzenia konkursu:

1.    Zadania dla uczestników konkursu:

·         zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu zachęcającego młodych ludzi do zdrowego stylu życia

·         wykonanie plakatu – dowolna technika plastyczna, można korzystać z grafiki komputerowej

·         format –  jednostronny, arkusz A3 (29,7 cm x 42 cm)

 

2.    Osoby/zespoły organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie poszczególnych etapów:

·         etap szkolny – dyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego, nauczyciele, wychowawcy klas, przedstawiciele medycyny szkolnej

·         etap powiatowy – pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa wielkopolskiego

·         etap wojewódzki – pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

 

3.    Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu:

·         z etapu szkolnego do etapu powiatowego przechodzą laureaci I miejsca
z poszczególnych szkół

·         z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego przechodzą laureaci I miejsca
z każdego powiatu

 

  1. Sposób przesyłania prac:

·         z etapu szkolnego na etap powiatowy – szkoły przesyłają 1 pracę
do  właściwej PSSE

·         z etapu powiatowego na etap wojewódzki – każda PSSE przesyła 1 pracę
do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu – Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań. Termin nadsyłania prac konkursowych – do dnia 03.11.2014r.

·         przesłanie na etap wojewódzki większej liczby prac z PSSE będzie równoznaczne z dyskwalifikacją

 

5.    Sposób opisania prac konkursowych:

·         na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić godło

·         do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem,
w której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz załącznik-zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie

 

6.    Zasady oceny:

Oceniane będą tylko indywidualnie, własnoręcznie wykonane prace. Ocenie podlegać będzie:

·         zgodność z regulaminem

·         poprawność merytoryczna

·         pomysłowość

·         czytelność przekazu

·         estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.)

 

  1. Skład komisji konkursowej:

·         w skład komisji konkursowej wchodzą minimum 3 osoby

·         komisja konkursowa powoływana jest przez osoby odpowiedzialne
za przeprowadzenie konkursu na poszczególnych etapach

 

  1. Zasady nagradzania:

·         komisja konkursowa na etapie powiatowym przyznaje I, II i  III miejsce

·         komisja konkursowa na etapie wojewódzkim przyznaje I, II, III miejsce
oraz 3 wyróżnienia

 

  1. Nagrody:

·         ze środków finansowych WSSE w Poznaniu zakupione zostaną nagrody rzeczowe dla laureatów etapów powiatowych i wojewódzkiego

·         organizator konkursu – WSSE w Poznaniu nie zapewnia nagród dla laureatów etapów szkolnych

 

VI.           Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych
w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.

2.  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego  podziału nagród na etapie wojewódzkim.

3. Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych  www.badzmyzdrowi.pl orazwww.wsse-poznan.pl.