Słówko po tygodniu jedności chrześcijan

“Abyśmy byli jedno”
To słowa znanej piosenki religijnej.
Każdy z nas przynależy do jakiejś grupy, wspólnoty. Jednak nie powinniśmy zamykać się tylko na tego typu działania w naszym życiu. Ważne jest, aby poszerzać horyzonty, otwierać się na drugiego człowieka. Tego zawsze uczył swoich wychowanków Ksiądz Bosko.
Nie zamykał ich tyko w swoim oratorium. Chciał, aby swoją radość i piękno wewnętrzne nieśli innym ludziom, zwłaszcza tym potrzebującym. Tak jak robił to Jezus Chrystus. Kochani bądźmy zawsze jego wiernymi uczniami!!!
Dzisiejsze słówko chciałabym zakończyć słowami apostoła Pawła, skierowanymi do Koryntian.
„Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony?”
Jezus Chrystus nie jest podzielony. Czynimy wszytko, abyśmy również nie byli podzieleni.