Uaktualnianie legitymacji szkolnych

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu umieszczono informację Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie nowego wzoru legitymacji szkolnych.

W świetle obowiązujących od 23 stycznia 2015 r. przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/20/2 oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 29 grudnia 2014 r., legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji na tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

W związku z powyższym, proszę o dostarczenie legitymacji szkolnych do sekretariatu, w celu ich uaktualnienia zgodnie z nowymi przepisami.

ks. Arkadiusz Sz.