Konkurs na Hymn szkoły …

REGULAMIN KONKURSU NA HYMN

ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W POZNANIU

IM. BŁOGOSŁAWIONEJ PIĄTKI POZNAŃSKIEJ

Z okazji obchodów 10-lecia istnienia Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej zapraszamy do udziału w konkursie na tekst i melodię hymnu naszej szkoły.

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej.

2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni p. Agnieszka Leśniewicz.

II. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem szkoły.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej melodii, która stanie się hymnem szkoły.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, absolwenci szkoły, rodzice uczniów.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i/lub grupowo.

3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość utworów.

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

5. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów)

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Tematyka hymnu Zespołu Szkół Salezjańskich powinna być związana ze szkołą i jej imieniem – błogosławioną Piątką Poznańską.

2. Hymn powinien zawierać przynajmniej 2 zwrotki i refren.

3. Praca może zawierać sam tekst albo tekst wraz z muzyką.

4. Prace konkursowe należy przekazać zarówno w formie elektronicznej (pendrive, płyta CD/DVD) jak i papierowej.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 24.02.2017r. do sekretariatu szkoły;

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego(ych) tekstu(ów).

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

zgodność treści z tematem,

nawiązanie do patronów szkoły – błogosławionej Piątki Poznańskiej,

oryginalność tekstu i muzyki (tekst i muzyka nie mogą być kopią już istniejących utworów),

zaprezentowanie charakteru szkoły,

poprawność merytoryczna i językowa,

atrakcyjność, pomysłowość,

walory artystyczne.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

Agnieszka Leśniewicz

Anna Kukorowska

Maria Grzebyta – Kropska

Arleta Lehwark

ks. Dawid Nowak

2. O poziomie artystycznym rozstrzyga Komisja Konkursowa.

3. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.

4. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania lub rezygnacji z proponowanej kompozycji składającej się z tekstu i muzyki.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Za udział w konkursie przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe.

3. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań niniejszego regulaminu Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu i przełożenia go na inny termin.