Konkurs „Geografia z matematyką za Pan Brat”

Konkurs „Geografia z matematyką za Pan Brat”

W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Zakonu Pijarów oraz własnym, zapraszam uczniów klas gimnazjalnych na kolejną VII edycję konkursu pod hasłem ,,Geografia z Matematyką za Pan Brat”.

Etap szkolny odbędzie się w poniedziałek 21 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 1.

Trzech uczniów, którzy osiągną najwyższe wyniki, zostaną zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego. Etap międzyszkolny odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu w dniu 25 maja 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmuję do piątku 18.05.2018 r. osobiście lub poprzez Librusa.

 

Poniżej zamieszczam Regulamin Konkursu.

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu geograficzno-matematycznego

pod hasłem

“GEOGRAFIA Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”.

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu.
 2. Konkurs jest VII edycją konkursu geograficzno-matematycznego pod hasłem “Geografia z Matematyką za Pan Brat”.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum, którzy szczególnie interesują się geografią i matematyką, jak również możliwością wykorzystywania wiedzy z tej dziedziny w praktyce.
 4. Patronat nad konkursem sprawują: Wydział Geografii i Geologii oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 5. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowania uczniów otaczającym światem,
 • zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości zarówno w zakresie geografii, jak i matematyki,
 • wdrażanie do rozwijania umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w korelacji z innymi przedmiotami oraz w życiu codziennym,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole, dzielenia się z rówieśnikami własnymi zdolnościami i umiejętnościami,
 • wdrażanie do poszukiwania radości z osiągnięć pracy zespołowej,
 • promocja osiągnięć uczniów.
 1. Przebieg konkursu:

I etap szkolny

– test wiedzy geograficzno-matematycznej, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych

(czas 45 min.).

II etap międzyszkolny

– test wiedzy geograficzno-matematycznej, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych.

(czas 45 min.)

– praca zespołowa – wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów w pracy praktycznej

zespołów.

 1. Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia

ogólnego z geografii i matematyki w klasach 1-3 gimnazjum.

I ETAP SZKOLNY

 1. I etap konkursu odbywa się w szkole macierzystej w terminie zgodnym z harmonogramem.
 2. Eliminacje szkolne przeprowadza nauczyciel zgłaszający szkołę do konkursu za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Zadania nauczyciela prowadzącego eliminacje szkolne
 • po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły ustala godzinę eliminacji,
 • powielenie przesłanych elektronicznie testów,
 • odpowiednie zabezpieczenie testów,
 • odpowiednie przygotowanie sali do samodzielnej pracy uczniów podczas konkursu, oznaczenie numerami stolików,
 • przygotowanie numerów do losowania,
 • przygotowanie karty kodowej do wpisania numerów uczniów oraz zabezpieczenie jej,
 • sprawdzanie i ocenianie prac uczniów wg klucza,
 • ogłoszenie dogrywki w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów,
 • ogłoszenie wyników konkursu,
 • zakwalifikowanie do eliminacji międzyszkolnych konkursu “Geografia z Matematyką za Pan Brat”, reprezentacji szkoły, czyli trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów,
 • zgodnie z harmonogramem przesłanie, za pomocą poczty elektronicznej, wypełnionego protokołu oraz e-mail kontaktowy na adres organizatora: poznan@pijarzy.pl, pod hasłem “Konkurs Geografia z Matematyką za Pan Brat”.
 1. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1) I etap

ze względu na interdyscyplinarny charakter konkursu, obejmuje on wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej zarówno geografii, jak i matematyki w klasach 1-3 oraz umiejętności plastyczne. W szczególności należy uwzględnić: geografia fizyczna świata, geografia polityczna świata, geografia ekonomiczna świata, mapa fizyczna świata, mapa polityczna świata, mapa gospodarcza świata, mapy turystyczne regionów (w skalach od 1 : 10000 do 1: 35 000 000).

Obraz Ziemi

 1. a) współrzędne geograficzne,
 2. b) elementy mapy,
 3. c) skala mapy,
 4. d) odległość na mapie i w rzeczywistości,
 5. e) przedstawianie rzeźby terenu,
 6. f) wysokość względna i bezwzględna,
 7. g) rodzaje map,
 8. h) metody prezentacji zjawisk na mapach

Ziemia we Wszechświecie

 1. a) położenie Ziemi w Układzie Słonecznym,
 2. b) następstwa ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi,
 3. c) wysokość górowania Słońca,
 4. d) rachuba czasu na Ziemi.

Atmosfera

 1. a) skład i budowa atmosfery,
 2. b) cyrkulacja atmosferyczna,
 3. c) zjawiska atmosferyczne lub elementy meteorologiczne,
 4. d) strefy klimatyczne na Ziemi.

Hydrosfera

 1. a) obieg wody w przyrodzie,
 2. b) morza i oceany,
 3. c) rzeki świata,
 4. d) jeziora,
 5. e) wody podziemne,
 6. f) lodowce i lądolody.

Litosfera

 1. a) budowa wnętrza Ziemi,
 2. b) składniki skorupy ziemskiej,
 3. c) procesy endogeniczne,
 4. d) procesy egzogeniczne.

Pedosfera

 1. a) profil glebowy,
 2. b) rodzaje gleb.

Biosfera

 1. a) formacje roślinne i fauna na lądach,
 2. b) ochrona środowiska przyrodniczego.

Antroposfera

 1. a) geografia ludności,
 2. b) geografia osadnictwa,
 3. c) geografia polityczna.

Regionalne zróżnicowanie rolnictwa na świecie

 1. a) uwarunkowania rozwoju rolnictwa,
 2. b) polityka rolna państwa,
 3. c) uprawa roślin i chów zwierząt gospodarskich,
 4. d) obszary nadwyżek i niedoborów żywności,
 5. e) regiony rolnicze na świecie.

Geografia przemysłu

 1. a) czynniki lokalizacji przemysłu,
 2. b) tradycyjne i nowoczesne gałęzie przemysłu,
 3. c) energetyka,
 4. d) restrukturyzacja przemysłu,
 5. e) przemysł zaawansowanych technologii,
 6. f) wielkie regiony przemysłowe świata.

Geografia usług

 1. a) wymiana handlowa,
 2. b) transport i łączność na świecie,
 3. c) rozwój turystyki światowej.

Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego

Geografia regionalna świata

 1. a) położenie i charakterystyka środowiska przyrodniczego,
 2. b) charakterystyka regionów fizycznogeograficznych,
 3. c) rozmieszczenie ludności,
 4. d) poziom rozwoju gospodarczego państw,

Rekordy świata.

 

2) II etap międzyszkolny obejmuje wiedzę i umiejętności z I etapu oraz umiejętności związane

z rysowaniem mapy, profilu terenu, profilu klimatyczno-roślinnego, przeliczaniem skali. Konkurs

obejmuje również wykorzystanie umiejętności plastycznych do wykonania zadania praktycznego.

HARMONOGRAM przebiegu MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

“GEOGRAFIA Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”:

1) 21.05.2018 r. godz. 12.00 – I etap konkursu “Geografia z Matematyką za Pan Brat”przeprowadzony w szkole macierzystej.

2) 24.05.2018 r. – przesłanie przez szkoły biorące udział w konkursie protokołu z danymi uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego, na adres: poznan@pijarzy.pl

3) 25.05.2018 r. – II etap – międzyszkolny konkurs

– indywidualne rozwiązywanie testu przez uczniów,

– praca zespołowa – zadanie praktyczne,

– ogłoszenie wyników,

– prezentacja prac,

– wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom indywidualnym ,

– wręczenie dyplomów i nagród najlepszym zespołom,

– wręczenie dyplomów i nagród pocieszenia pozostałym uczestnikom konkursu.

4) 01.06.2018 r. – Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej organizatora.

OBOWIĄZKI UCZNIA:

– uczniowie biorący udział w konkursie zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej oraz

przyborów wymaganych na lekcjach.

– w czasie trwania poszczególnych etapów konkursu nie wolno posiadać i używać urządzeń

elektronicznych oraz telefonów komórkowych,

– w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu konkursu uczniowie oddają arkusz konkursowy

komisji i opuszczają salę.

Organizator przesyła drogą elektroniczną dodatkowe dokumenty w załączniku :

1) regulamin konkursu,

2) plakat do powielenia promujący konkurs,

3) protokół przeprowadzenia konkursu.

Regulamin opracowany został przez:

1) Marzannę Kortus – nauczycielkę geografii w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu,

2) Martę Chowaniak – nauczycielkę matematyki w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu.

Agnieszka Maląg