Informacja o zawieszeniu zajęć.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia MENiS Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r., niniejszym informuję, że po uprzednim uzyskaniu zgody organu prowadzącego Zespół Szkół Salezjańskich im. bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu, zarządzam zawieszenie zajęć we wszystkich placówkach wchodzących w skład ww. zespołu od dnia 11 marca br. do dnia 25 marca br. włącznie. Przez zawieszenie zajęć rozumie się nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki. Decyzję taką podejmuję, by zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID – 19.

Dla utrzymania bieżącej pracy placówki w szkole wprowadzone zostaną dyżury pracowników administracji i obsługi, w godzinach 9.00-14.00. O powyższej decyzji, zgodnie z § 18 ust. 3 wyżej przywołanego rozporządzenia, został poinformowany organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Proszę uprzejmie o śledzenie bieżących informacji umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz
w dzienniku elektronicznym.

Ks. Arkadiusz Szymczak

Dyrektor Szkoły