Bezpieczna szkoła – „Szkoła bez AGRESJI”

Pomysłodawcą projektu realizowanego na terenie Szkół Salezjańskich jest pani Stanisława Jonczyk, nauczyciel fizyki. Koordynatorem programu jest pedagog szkolny, pani Kinga Jama, która opracowała projekt i czuwa nad realizacją poszczególnych etapów.

Projekt swoimi działaniami obejmuje uczniów:

Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego

Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Cele główne projektu:

 • uświadomienie uczniom, że agresja jest wyuczona i można jej przeciwdziałać;
 • kształtowanie u uczniów zachowań prospołecznych;
 • zminimalizowanie wśród dzieci i młodzieży agresji słownej;
 • wyuczenie odpowiednich sposobów reagowania w sytuacjach agresji i konfliktów.

Złożony z trzech etapów:

I – konkurs plastyczny dla uczniów PSSP

Cele główne: 

– wykonanie plakatu na temat: „Agresja jest zła” – ekspresja plastyczna;

– uświadomienie szkodliwego działania  agresji.

 1. Utworzenie regulaminu.
 2. Ogłoszenie konkursu na plakat – podanie tematu.
 3. Podanie terminu realizacji.
 4. Utworzenie komisji  oceniającej prace konkursowe.
 5. Wybranie zwycięskich prac.
 6. Przygotowanie dyplomów i nagród.
 7. Ogłoszenie wyników.
 8. Podsumowanie konkursu.

II – konkurs scenek rodzajowych dla uczniów PGS

Cele główne:

– przygotowanie scenek negujących agresywne zachowanie;

– uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu agresji na relacje międzyludzkie.

PRZEBIEG  ETAPU  II

 1. Utworzenie grupy odpowiedzialnej za realizację projektu w PGS.
 2. Opracowanie regulaminu do konkursu scenek rodzajowych.
 3. Ogłoszenie konkursu i regulaminu.
 4. Podanie terminu realizacji.
 5. Przegląd scenek – wybór zwycięzców.
 6. Przygotowanie dyplomów i nagród.
 7. Ogłoszenie wyników.
 8. Podsumowanie konkursu

III – debata/dyskusja dla uczniów PSLO.

Debata/dyskusja dotycząca tematu agresji oraz przeciwdziałania jej.

Cele główne:

– przygotowanie i przeprowadzenie spotkania dotyczącego agresji,

– uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu agresji na relacje międzyludzkie,

– zminimalizowanie agresji słownej wśród uczniów,

– wyuczenie sposobów radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

PRZEBIEG  ETAPU  III

 1. Utworzenie grupy odpowiedzialnej za realizację spotkania.
 2. Opracowanie regulaminu przeprowadzenia spotkania.
 3. Przydział zadań.
 4. Podanie terminu realizacji.
 5. Promocja wydarzenia (plakaty/reklama).
 6. Zaproszenie gości.
 7. Przygotowanie spotkania poprzez połączenie 3 etapów projektu.
 8. Przeprowadzenie debaty/dyskusji.
 9. Podsumowanie spotkania.
 10. Podsumowanie projektu.

Projekt zakończony zostanie ewaluacją.