Program: „Owoce w szkole”

Cel programu

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym

Należy zrealizować co najmniej dwa zajęcia w każdym semestrze roku szkolnego informujące o zdrowych nawykach żywieniowych – w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego. Ponadto mogą również być podjęte m.in. następujące działania:

a)    zamieszczanie na stronie internetowej szkoły treści informujących uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, a w miarę możliwości także o sektorze owoców i warzyw,

b)    organizowanie pracy w ogrodzie – w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego, co najmniej raz w semestrze,

c)    zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa owoców i warzyw – w ramach edukacji przyrodniczej, co najmniej raz w etapie edukacyjnym,

d)    stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o programie „Owoce w szkole” poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

(Źródło: Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2012/Z Prezesa ARR z dnia 23 sierpnia 2012 r.)