Rozkłady wyników klas gimnazjalnych – sesja 1- 2014/2015

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1a PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klas 1b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskich – klasa 1c PGS

Rozkład wyników ogólnopolskch – klasa 2a, 2b PGS

Rozkład wyników ogólnopolskch – klasy 3a, 3b PGS

 

Rozkład wyników klas – klasa 1a PGS

Rozkład wyników klas – klasa 1b PGS

Rozkład wyników klas – klasa 1c PGS

Rozkład wyników klas – klasa 2a, 2b PGS

Rozkład wyników klas – klasa 3a, 3b PGS

„TRZYMAJ FORMĘ”

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia, i zbilansowanej diety.

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Cele szczegółowe:

– pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka;

– kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności, i aktywnością fizyczną;

– dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Adresatami programu są uczniowie klas V- VI szkoły podstawowej oraz  uczniowie klas I-III szkoły gimnazjalnej.

Program realizowany będzie przez pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Organizatorami programu są: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Patronat nad Programem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Federacja Konsumentów, Instytut Żywności i Żywienia, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Sesje z plusem

Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Sesje z plusem to wykorzystanie możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów.

Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.

Po każdym teście można porównać wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Za każdym razem  można zobaczyć, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Przebieg programu

 1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY.
 2. Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy.
 3. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy (dzieląc klasę na dwie grupy:A i B) i sprawdza je za pomocą schematów punktowania. Czas trwania każdego testu to 40 minut.
 4. Pierwszy test – Sesja 1 – to test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego. Aby diagnoza była wiarygodna, test ten należy przeprowadzić na początku września.
 5. W określonych terminach nauczyciel wpisuje wyniki kolejnych sesji na stronie www.LS.gwo.pl.
 6. Po upływie terminu wpisywania wyników każdej sesji nauczyciel zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

 Krótko o testach

 1. Przygotowane przez GWO testy mają pomóc matematykowi pracującemu z serią podręczników Matematyka z plusem w diagnozowaniu i sprawdzaniu wyników nauczania oraz w planowaniu dalszej pracy z uczniami.
 2. 2.      Wszystkie testy zostały nazwane odpowiednio: Sesja 1, Sesja 2 i Sesja 3. Zakres materiału, z którego mogą być dobierane zadania do poszczególnych sesji.
 3. Liczba sesji do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy.
 4. Wszystkie testy zostały opracowane w dwóch wersjach: A i B. Do każdego testu dołączone są:
 • Plan klasówki, który zawiera między innymi informacje o sprawdzanych w teście umiejętnościach;
 • Schemat punktowania, który zawiera informacje o sposobie przyznawania punktów za poszczególne zadania.
 1. Testy nauczyciel musi sprawdzać, ściśle przestrzegając zasad zawartych w Schemacie punktowania. Jest to szczególnie ważne dla uzyskania wiarygodnych i obiektywnych wyników. Przy ocenie prac uczniów z zaświadczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, np. uczniów z dysleksją rozwojową, należy kierować się zaleceniami poradni.

Raporty

 1. Uczestnik programu, który terminowo wpisze na stronie www.LS.gwo.pl wyniki testów, może wygenerować raport.
 2. Generowanie raportów jest możliwe dopiero po upływie terminu wpisywania wyników z danego testu.
 3. Raport jest generowany oddzielnie dla każdego testu w danej klasie i prezentuje wyniki w różnych ujęciach:
  a) rozkład wyników ogólnopolskich i w poszczególnych województwach,
  b) wyniki szkoły na tle województwa i Polski,
  c) rozkład łatwości zadań,
  d) wyniki klasy,
  e) indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów – prezentacja wyników na skalach staninowej i centylowej.
 4. Nie można pobrać raportu z testu, jeśli wyniki nie zostały wpisane lub są wpisane częściowo.

 

Lepsza Szkoła

LEPSZA SZKOŁA to projekt przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (GWO).

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Nabór do programów LEPSZEJ SZKOŁY odbywa się corocznie. Rozpoczyna się wiosną poprzedzającą dany rok szkolny i trwa do 10 września.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:

 •  sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
 • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
 • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

LEPSZA SZKOŁA składa się z kliku programów.

Dla matematyki są to Sesje z plusem, przeprowadzane na każdym poziomie edukacji.