Sesje z plusem

Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Sesje z plusem to wykorzystanie możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów.

Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.

Po każdym teście można porównać wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Za każdym razem  można zobaczyć, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Przebieg programu

 1. Nauczyciel uczestniczący w programie pobiera testy ze strony internetowej LEPSZEJ SZKOŁY.
 2. Liczba testów do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy.
 3. Nauczyciel przeprowadza kolejne testy (dzieląc klasę na dwie grupy:A i B) i sprawdza je za pomocą schematów punktowania. Czas trwania każdego testu to 40 minut.
 4. Pierwszy test – Sesja 1 – to test diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego. Aby diagnoza była wiarygodna, test ten należy przeprowadzić na początku września.
 5. W określonych terminach nauczyciel wpisuje wyniki kolejnych sesji na stronie www.LS.gwo.pl.
 6. Po upływie terminu wpisywania wyników każdej sesji nauczyciel zapoznaje się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

 Krótko o testach

 1. Przygotowane przez GWO testy mają pomóc matematykowi pracującemu z serią podręczników Matematyka z plusem w diagnozowaniu i sprawdzaniu wyników nauczania oraz w planowaniu dalszej pracy z uczniami.
 2. 2.      Wszystkie testy zostały nazwane odpowiednio: Sesja 1, Sesja 2 i Sesja 3. Zakres materiału, z którego mogą być dobierane zadania do poszczególnych sesji.
 3. Liczba sesji do przeprowadzenia w ciągu roku zależy od typu szkoły oraz klasy.
 4. Wszystkie testy zostały opracowane w dwóch wersjach: A i B. Do każdego testu dołączone są:
 • Plan klasówki, który zawiera między innymi informacje o sprawdzanych w teście umiejętnościach;
 • Schemat punktowania, który zawiera informacje o sposobie przyznawania punktów za poszczególne zadania.
 1. Testy nauczyciel musi sprawdzać, ściśle przestrzegając zasad zawartych w Schemacie punktowania. Jest to szczególnie ważne dla uzyskania wiarygodnych i obiektywnych wyników. Przy ocenie prac uczniów z zaświadczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, np. uczniów z dysleksją rozwojową, należy kierować się zaleceniami poradni.

Raporty

 1. Uczestnik programu, który terminowo wpisze na stronie www.LS.gwo.pl wyniki testów, może wygenerować raport.
 2. Generowanie raportów jest możliwe dopiero po upływie terminu wpisywania wyników z danego testu.
 3. Raport jest generowany oddzielnie dla każdego testu w danej klasie i prezentuje wyniki w różnych ujęciach:
  a) rozkład wyników ogólnopolskich i w poszczególnych województwach,
  b) wyniki szkoły na tle województwa i Polski,
  c) rozkład łatwości zadań,
  d) wyniki klasy,
  e) indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów – prezentacja wyników na skalach staninowej i centylowej.
 4. Nie można pobrać raportu z testu, jeśli wyniki nie zostały wpisane lub są wpisane częściowo.

 

Lepsza Szkoła

LEPSZA SZKOŁA to projekt przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (GWO).

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Nabór do programów LEPSZEJ SZKOŁY odbywa się corocznie. Rozpoczyna się wiosną poprzedzającą dany rok szkolny i trwa do 10 września.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:

 •  sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
 • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
 • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

LEPSZA SZKOŁA składa się z kliku programów.

Dla matematyki są to Sesje z plusem, przeprowadzane na każdym poziomie edukacji.

 

Bezpieczna szkoła – „Szkoła bez AGRESJI”

Pomysłodawcą projektu realizowanego na terenie Szkół Salezjańskich jest pani Stanisława Jonczyk, nauczyciel fizyki. Koordynatorem programu jest pedagog szkolny, pani Kinga Jama, która opracowała projekt i czuwa nad realizacją poszczególnych etapów.

Projekt swoimi działaniami obejmuje uczniów:

Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego

Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Cele główne projektu:

 • uświadomienie uczniom, że agresja jest wyuczona i można jej przeciwdziałać;
 • kształtowanie u uczniów zachowań prospołecznych;
 • zminimalizowanie wśród dzieci i młodzieży agresji słownej;
 • wyuczenie odpowiednich sposobów reagowania w sytuacjach agresji i konfliktów.

Złożony z trzech etapów:

I – konkurs plastyczny dla uczniów PSSP

Cele główne: 

– wykonanie plakatu na temat: „Agresja jest zła” – ekspresja plastyczna;

– uświadomienie szkodliwego działania  agresji.

 1. Utworzenie regulaminu.
 2. Ogłoszenie konkursu na plakat – podanie tematu.
 3. Podanie terminu realizacji.
 4. Utworzenie komisji  oceniającej prace konkursowe.
 5. Wybranie zwycięskich prac.
 6. Przygotowanie dyplomów i nagród.
 7. Ogłoszenie wyników.
 8. Podsumowanie konkursu.

II – konkurs scenek rodzajowych dla uczniów PGS

Cele główne:

– przygotowanie scenek negujących agresywne zachowanie;

– uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu agresji na relacje międzyludzkie.

PRZEBIEG  ETAPU  II

 1. Utworzenie grupy odpowiedzialnej za realizację projektu w PGS.
 2. Opracowanie regulaminu do konkursu scenek rodzajowych.
 3. Ogłoszenie konkursu i regulaminu.
 4. Podanie terminu realizacji.
 5. Przegląd scenek – wybór zwycięzców.
 6. Przygotowanie dyplomów i nagród.
 7. Ogłoszenie wyników.
 8. Podsumowanie konkursu

III – debata/dyskusja dla uczniów PSLO.

Debata/dyskusja dotycząca tematu agresji oraz przeciwdziałania jej.

Cele główne:

– przygotowanie i przeprowadzenie spotkania dotyczącego agresji,

– uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu agresji na relacje międzyludzkie,

– zminimalizowanie agresji słownej wśród uczniów,

– wyuczenie sposobów radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

PRZEBIEG  ETAPU  III

 1. Utworzenie grupy odpowiedzialnej za realizację spotkania.
 2. Opracowanie regulaminu przeprowadzenia spotkania.
 3. Przydział zadań.
 4. Podanie terminu realizacji.
 5. Promocja wydarzenia (plakaty/reklama).
 6. Zaproszenie gości.
 7. Przygotowanie spotkania poprzez połączenie 3 etapów projektu.
 8. Przeprowadzenie debaty/dyskusji.
 9. Podsumowanie spotkania.
 10. Podsumowanie projektu.

Projekt zakończony zostanie ewaluacją.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu realizuje ogólnopolski program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a jego celem jest dotarcie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu poznańskiego w temacie ograniczenia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Projekt realizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny w partnerstwie czterech instytucji: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

Projekt realizowany będzie dla uczniów liceum w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014. Koordynatorem programu jest pani Kinga Jama, pedagog szkolny.

„Wyloguj się do życia”

 Projekt realizowany przez Fundację Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych FRIST. Wyloguj się do życia jest innowacyjną akcją skierowaną do uczniów gimnazjum. Ma uświadomić rosnące zagrożenie uzależnieniem od komputera i Internetu oraz zachęcić do szukania emocji, relacji i doświadczeń w prawdziwym życiu. Projekt finansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Ministerstwa Zdrowia) i realizowany we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt realizowała będzie pani pedagog Kinga Jama w ramach profilaktyki dla klas 1 – 3 PGS.

Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach

Program realizowany w szkołach przez Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt zakłada zrealizowanie lekcji z zakresu Edukacji Globalnej. Bloki tematyczne dotyczą problemów społecznych Azji, Afryki, Ameryki Południowej. Programem objęte zostały klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zagadnienia realizowane były przez nauczycieli – wychowawców w ramach godzin z wychowawcą.

W klasach 4 – 6 realizowano tematy i zagadnienia:

 1.  Peruwiańska droga do szkoły.
 2. Jeden kontynent – wiele kultur. Wielokulturowość na przykładzie Afryki.
 3. Mamy prawo do… respektowanie praw dziecka w Azji.

W klasach 1 – 3 PGS realizowano tematy:

 1. Globalne współzależności – czyli co nas łączy z Ameryką Południową?
 2. Szkoła w Ugandzie.
 3. Każdy człowiek ma prawo do… – problem łamania praw człowieka w Azji.

W klasach 1-3 PSLO realizowano tematy i zagadnienia:

 1. Rzeczywistość południowoamerykańskich slumsów.
 2. Konflikt w Rwandzie przykładem konfliktu etnicznego. Konflikt etniczny przyczyną ludobójstwa.
 3. Sprawiedliwy handel.

Przeprowadzone lekcje w oparciu o scenariusze zajęć zakończone będą akcją edukacyjną na terenie klasy, szkoły lub społeczności lokalnej. Koordynatorem programu jest pani Ewa Dojaś – Łukomska.

 

Warsztaty niemieckojęzyczne w IFG

W ramach porozumienia pomiędzy naszą szkołą a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wybrałyśmy się w środę z naszymi kolegami, koleżankami i panią Beatą Gizelską na warsztaty niemieckojęzyczne. Powitano nas z otwartymi ramionami; atmosfera panująca podczas spotkania mile nas zaskoczyła. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, z których każda miała odegrać krótką scenkę, oczywiście po niemiecku. Jedni mieli za zadanie zagrać krótką, pantomimiczną rolę, podczas gdy pozostali opisywali daną sytuację. Kolejna grupa przedstawiła żartobliwą scenkę z życia pewnego małżeństwa, gdzie mąż i żona kłócili się o… gotujące się jajko. Ostatnia grupa dostała nieco ambitniejszy przydział – zamknęła całość warsztatów, przedstawiając wiersz Frieda. Ci, którzy nie pełnili żadnych ról (było ich niestety troszkę za mało) odpowiedzialni byli za scenerię i reżyserię. W razie trudności ze zrozumieniem niektórych słów Panie zawsze służyły nam pomocą. Wszyscy bez wyjątku wywiązali się z powierzonych im zadań, zostali nagrodzeni brawami. Było to dla nas niezapomniane przeżycie. A zatem, bis zum nächsten Mal! 

Hanna Bartkowiak i Weronika Forszpaniak, kl. III a PGS

 

[nggallery id=234]

Zajęcia przygotowawcze do międzynarodowego egzaminu Cambridge

W piątki o godz. 13.40 odbywają się zajęcia przygotowawcze do międzynarodowego egzaminu Cambridge z języka angielskiego YLE (Young Learners English). Zajęcia będą prowadzone przez panią Paulinę Madajczak.

Natomiast zajęcia przygotowujące do egzaminu Cambridge PET (Preliminary English Test) poprowadzi pani Jolanta Babiracka w poniedziałki o godz. 15.25. Przewidywany termin egzaminu to maj/czerwiec 2014 r.

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach.

 

Sesja egzaminacyjna 25.05.2013 r.

Dnia 25 maja 2013 odbędą się w naszej szkole dwie sesje egzaminów międzynarodowych: egzaminu YLE oraz PET. Trzydzieścioro uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum podejdzie do egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego.

Egzamin PET zaczyna się o godzinie 9.00 w sali 13, natomiast egzamin YLE o godzinie 10.00 w sali 14. Proszę przyjść pół godziny przed egzaminem do szkoły oraz przynieść ze sobą: paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (dokument ze zdjęciem), ołówek, kredki, gumkę, a dzieci zdające egzamin YLE, dodatkowo kredki. Można również przynieść wodę w plastikowej butelce, którą oprócz materiałów wypisanych powyżej można wnieść do sali egzaminacyjnej.

Należy również pamiętać, że do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych, mp3 lub innych sprzętów mogących zakłócić przebieg egzaminu lub służących do jego nagrywania.

Zdającym życzymy powodzenia!

Próbny Egzamin Międzynarodowy YLE i PET

Dnia 16.4.2013 o godzinie 11.40 uczniowie uczęszczający do Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego podeszli do próbnego międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego: YLE oraz PET.

Egzaminy pisemne obejmowały i sprawdzały trzy kompetencje językowe: słuchanie, pisanie oraz czytanie.

O godzinie 14.00 do szkoły przyjechali międzynarodowi egzaminatorzy z centrum egzaminacyjnego British Council i rozpoczęła się ostatnia część egzaminów: mówienie.

Po wyczerpujących trzech godzinach egzaminu uczniowie odetchnęli z ulgą.

Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki…