Program: „Owoce w szkole”

Cel programu

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym

Należy zrealizować co najmniej dwa zajęcia w każdym semestrze roku szkolnego informujące o zdrowych nawykach żywieniowych – w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego. Ponadto mogą również być podjęte m.in. następujące działania:

a)    zamieszczanie na stronie internetowej szkoły treści informujących uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, a w miarę możliwości także o sektorze owoców i warzyw,

b)    organizowanie pracy w ogrodzie – w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego, co najmniej raz w semestrze,

c)    zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa owoców i warzyw – w ramach edukacji przyrodniczej, co najmniej raz w etapie edukacyjnym,

d)    stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o programie „Owoce w szkole” poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

(Źródło: Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2012/Z Prezesa ARR z dnia 23 sierpnia 2012 r.)

Program Doskonałe Mleko w Szkole

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

Ideą Programu Doskonałe Mleko w Szkole jest, aby codziennie każdy uczeń miał szansę na kartonik świeżego, pożywnego mleka w swojej szkole.

Dzieci uczęszczające do szkoły spędzają przeciętnie 5 – 6 godzin poza domem, a doliczając do tego dojazdy, czas ten może wydłużyć się nawet do 8 – 10 godzin. Okazuje się, że znaczna liczba dzieci i młodzieży nie jada systematycznie posiłków w szkole. Ponadto część z nich wychodzi z domu bez śniadania.

(Źródło: http://www.mlekowszkole.pl/program_doskonale_mleko_w_szkole/)

Nie pal przy mnie, proszę

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. Program ma charakter profilaktyczny.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

STRUKTURA PROGRAMU

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. CO TO JEST ZDROWIE?
  2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
  3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
  4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
  5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

(Źródło: Nie pal przy mnie, proszę, Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, Warszawa 2009)

 

 

 

 

Porozumienie o współpracy

 

 

29 października 2012 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Publicznym Gimnazjum Salezjańskim im. bł. Piątki Poznańskiej a Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie dotyczy współpracy i wsparcia dydaktycznego, związanego z udziałem uczniów naszego gimnazjum w wykładach i warsztatach w ramach oferty dydaktycznej Instytutu Filologii Germańskiej.

W listopadzie wykład „Krótka historia szwajcarskiej demokracji” wygłosi dr Justyna Krauze-Pierz, po którym przeprowadzone zostaną warsztaty językowe, obejmujące słownictwo z zakresu wiedzy o Szwajcarii. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie wystawy, udostępnionej przez Ambasadę Szwajcarii, zatytułowanej „Nowoczesna demokracja bezpośrednia – dialog polsko – szwajcarski.” 

Projekt „Mały medyk”

 

Projekt „Mały Medyk” – Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W dniu 10 października uczniowie klas IV, V i VI naszej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w Medyk” – Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dzieci miały okazję wysłuchać dwóch wykładów:

– węże świata,  który wygłosiła para młodych naukowców,

– „implanty słuchowe” wykład inaugurujący nowy rok akademicki Polskiej Akademii Dzieci wygłosił dr Wojciech Gawęcki.

Zajęcia w ramach “Polskiej Akademii Dzieci” (PAD) są projektem innowacyjnym na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Uczestnictwo w PAD umożliwia dzieciom kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami oraz rozwijanie własnych pasji naukowych. Daje także szansę dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami w wyjątkowych warunkach. Dzięki temu nauka staje się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym przeżyciem. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu a na zakończenie każdy uczestnik otrzyma dyplom Polskiej Akademii Dzieci.

 

Międzynarodowy egzamin Cambridge YLE

W naszej szkole odbyła się już druga edycja egzaminów Cambridge ESOL. Dzieci w wieku od 7-12 lat podeszły do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego YLE Movers na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego stworzonego pod patronatem Rady Europy.

Wszyscy uczestnicy egzaminu odnieśli sukces i uzyskali międzynarodowy certyfikat Uniwersytetu Cambridge z języka angielskiego.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom oraz rodzicom!