“Praktyka Czyni Mistrza”

„Opracowanie i wdrożenie modelowego programu
praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
„Praktyka Czyni Mistrza”

realizowanego przez Centrum Integracji Europejskiej oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie, do końca 2013 roku, nowatorskiej formuły praktyk dla przyszłych nauczycieli matematyki.

W projekcie weźmie udział 30 studentów II roku studiów licencjackich specjalności nauczycielskiej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły:

  • Miastem Poznań
  • Gminą Suchy Las
  • Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko

Ponadto w projekcie weźmie udział 12 placówek edukacyjnych z terenu województwa wielkopolskiego, w których zostaną zrealizowane praktyki nauczycielskie. Szkoły te będą aktywnie współpracować z opiekunami praktyk z UAM oraz studentami, co pozwoli na efektywne doskonalenie praktyczne studentów i stworzy możliwość konsolidacji wszystkich działań pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Program praktyk oparty będzie na zintegrowanym systemie nauczania dydaktyki szczegółowej, pedagogiki i psychologii oraz specjalistycznych warsztatach.

Więcej informacji: www.praktyka.amu.edu.pl