„ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu realizuje ogólnopolski program edukacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a jego celem jest dotarcie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu poznańskiego w temacie ograniczenia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Projekt realizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny w partnerstwie czterech instytucji: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

Projekt realizowany będzie dla uczniów liceum w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014. Koordynatorem programu jest pani Kinga Jama, pedagog szkolny.