Deklaracje maturalne

informacje_dla_maturzystowDrodzy Maturzyści,

do dnia 30 września 2016 r. należy wypełnić deklaracje maturalne, czyli zadeklarować wybór zdawanych przedmiotów na egzaminach maturalnych. Deklaracje zostaną przekazane przez wychowawcę klasy. Nie są to deklaracje ostateczne. Wybór zadeklarowanych przedmiotów będzie można zmienić do dnia 7 lutego 2017 r. Po tym terminie zmiana przedmiotów nie będzie już możliwa.

Absolwenci PSLO, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów mogą tylko wypełnić deklarację ostateczną (do 7 lutego 2017 r.). Deklaracje mają być dostępne na stronie OKE (procedury) po 12 września 2016 r. Wypełnione należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Odbiór świadectw dojrzałości i zaświadczeń z OKE

Świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanym wyniku egzaminu maturalnego,

będzie można odebrać w dniu 5 lipca 2016 roku od godziny 11:00 w sekretariacie Szkoły.

Maturzyści, którzy po odbiór dokumentów nie będą mogli przyjść osobiście, mogą upoważnić do odbioru ww. dokumentów inną osobę, która wraz z upoważnieniem powinna posiadać kserokopię dowodu osobistego maturzysty. Nieodebrane w tym dniu świadectwa i zaświadczenia OKE, będą przechowywane w archiwum Szkoły.

Wzór upoważnienia

                                                                                                Poznań, dn. 5 lipca 2016 r.

Imię i nazwisko

PESEL

                                                                 UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………

zamieszkały(a)……………………………………………………………….

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ……………………………..

upoważniam Pana(ią) ………………………………………………………

legitymującego(ą) się dowodem osobistym nr …………………………..

do odbioru mojego świadectwa maturalnego.

 

                                                                                                 (czytelny podpis maturzysty)